zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na lata 2014-2015

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.13.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
UWAGA!!!

Został zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty. Do pobrania poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu (1118kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (77kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (210kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (110kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty NIEAKTUALNY (42kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty AKTUALNY (42kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (108kB) word

Załącznik nr 4a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (27kB) word

Załącznik nr 4b do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (25kB) word

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (38kB) word

Załącznik nr 8 di SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych (36kB) word

Załącznik nr 18 do SIWZ - Informacja składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (28kB) word

Załącznik nr 19 do SIWZ - Oświadczenie wskazujące części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom (34kB) word

Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Lubniewice (1083kB) word

Uchwała Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice (99kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/209/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (47kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (51kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/210/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (48kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Pytanie nr 1
W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 zasady odbioru odpadów komunalnych ppkt.  1e – „wykonawca zapewni pojemniki i worki oraz utrzymuje pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 1 raz na kwartał, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym”.

Odpowiedź
Zgodnie z powyższym zapisem wykonawca wyposaża nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy Lubniewice w pojemniki i worki o określonej pojemności zgodnie z dostarczonym wykazem nieruchomości oraz zapisami pkt. 3 ppkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, czyli przeprowadza mycie dezynfekcję pojemników na odpady komunalne 1 raz na kwartał w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przy czym procedura ta odbywa się bez konieczności zabierania pojemników z posesji. 

Pytanie nr 2
W załączniku do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 8 obowiązki Wykonawcy ppkt. 14 – „podstawienie we wskazane miejsce, na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną (e-mailem), w terminie niż 2 dni robocze od dnia przekazania zgłoszenia, pojemników (kontenerów) na odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót w gospodarstwie domowym”.
Na jakich zasadach będzie odbywało się podstawienie w/w kontenera, skoro w pkt. 3 ppkt. 2 w/w załącznika nie są wskazane do odbioru i transportu odpady budowlane i rozbiórkowe. Czy wykonawca taką usługę ma uwzględnić w ofercie, czy będzie ona realizowana na zasadzie dodatkowo płatnego zlecenia.

Odpowiedź
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice Rozdział 2 §2 pkt. 7 odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić na własny koszt taki pojemnik u przedsiębiorcy i dostarczyć odpad do CZG-12. Odpady budowlane zbierane są w ramach prywatnego zlecenia dla firmy. Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są odbierane przez mobilny PSZOK i nie są wliczane w przetarg. 

Pytanie nr 3
W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 8 obowiązki Wykonawcy ppkt. 16 – „wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą”.
W jaki sposób należy zabezpieczyć pojemniki od ryzyka uszkodzenia lub kradzieży. Jeśli przewidują Państwo, że część pojemników zostanie uszkodzona bądź skradziona to w jakim %. Jest to niezbędne do przygotowania oferty.

Odpowiedź
Wykonawca indywidualnie wybiera system zabezpieczenia pojemników oraz kontroli wydawanej ilości. Zamawiający nie jest w stanie podać jaka część lub procent pojemników może ulec uszkodzeniu, kradzieży bądź zaginięciu w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 4
W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 8 obowiązki wykonawcy ppkt. 21 – „koszty odbioru, transportu i składowania odpadów, ich recyklingu lub odzysku we właściwych instalacjach, jak również koszty samodzielnego przetworzenia ponosi w całości Wykonawca” oraz ppkt. 25 – „sporządzanie i przekazywanie zamawiającemu informacji o sposobach zagospodarowania odebranych odpadów, w przypadku przekazywania ich kolejnemu posiadaczowi odpadów, każdorazowe dołączenie karty przekazania odpadów, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)”.
Czy przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów, ponieważ nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego a mianowicie „Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na lata 2014 -2015” nie mówi nic o ich zagospodarowaniu.

Odpowiedź
Przedmiot zamówienia nie obejmuje zagospodarowania odpadów. Zamówienie dotyczy jedynie odbioru i transportu zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać zmieszane i selektywnie zbierane odpady komunalne do ZUOK Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.

Pytanie nr 5
W SIWZ Rozdział X warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków pkt. I ppkt. 2 posiadania wiedzy i doświadczenia – „ Wykonawca składając ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje usługę/i odbioru i przekazywania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy o masie łącznej 1000 Mg, z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający ocenia zdolność Wykonawcy do należytego Wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności. W celu zweryfikowania rzetelności Wykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w wykazie usług, o którym mowa w ust. 1.3 lit. a Rozdział XI no niniejszej SIWZ przedstawił wszystkie wykonane usługi w zakresie odbioru odpadów w ilości większej niż 300 ton z załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie”.
Na jaką ilość ton odpadów i za jaki okres należy wykazać usługi?

Odpowiedź  
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ Wykonawca winien wykazać usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług powyżej 300 ton, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
UWAGA
W załączniku nr 2 do SIWZ formularz oferty w pozycji powiększoną o podatek VAT 8% Zamawiający wpisał „miesięcznie………………….. zł x 12 miesięcy”, powinno być 24 miesiące zgodnie z terminem wykonania zamówienia.
 
Odpowiedź
Wykonawca popełnił oczywisty błąd w formularzy oferty: powinno być „miesięcznie…………………….. zł x 24 miesiące”. Załącznik nr 2 został poprawiony i zamieszczony w BIP-ie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - CIĄG DALSZY


Pytanie
W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 3 ppkt. 2 nie wskazują Państwo do odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), a takie odpady na terenie Gminy Lubniewice powstają. Czy przewidują Państwo odbiór w/w odpadów? Jeśli tak to na jakich zasadach będzie się odbywał?

Odpowiedź
Gmina Lubniewice ma podpisaną umowę z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 na usługę i prowadzenie obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie może być wykonywana usługa zbiórki odpadów od mieszkańców gminy Lubniewice w ramach mobilnego PSZOK (tzw. wystawki) po uzgodnieniu terminu przez strony. Natomiast regulamin PSZOK zlokalizowanego w ZUOK Długoszyn dla mieszkańców Gminy Lubniewice przewiduje przyjmowanie m.in. odpadów wielkogabarytowych.

Pytanie
W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 ppkt. e „szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego będą gromadzone w workach i/lub pojemnikach”. Co mają Państwo na myśli pisząc „ w workach i/lub pojemnikach”? Kiedy należy dostarczyć worek a kiedy pojemnik. W wykazie nie ma zapisu o pojemnikach na szkło.

Odpowiedź
Zamawiający przewiduje gromadzenie szkła o odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego i kolorowego tylko w workach, które będą odbierane z częstotliwością raz na miesiąc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - CIĄG DALSZY


Pytanie nr 1
Zgodnie z pkt. 8.9 Załącznika nr 1 do SIWZ Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki przed 31 grudnia 2013r. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za takie przyczyny uznaje co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych. W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 Projektu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wykazu nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, w tym odpady selektywnie zbierane.
Do jakiego terminu wykonawca ma rozpocząć wyposażanie miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki, od daty podpisania umowy zgodnie z wykazem nieruchomości z terenu Gminy Lubniewice stanowiącym załącznik do SIWZ czy też od momentu uzyskania wykazu tych nieruchomości zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 1 Projektu umowy. Czy te zapisy nie są sprzeczne ze sobą?
Biorąc pod uwagę okoliczność, iż Umowa z Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu 18 grudnia 2013 r. to w jaki sposób Wykonawca ma spełnić wymóg dostarczenia pojemników do 30 grudnia 2013 r. (włącznie) spełniając procedurę opisaną w pkt. 8.9. Załącznika nr 1 biorąc pod uwagę okres świąteczny przypadający w tym czasie?
Wnosimy o dokonanie zmian w treści Załącznika nr 1 i projektu umowy w tym zakresie w taki sposób aby dostarczenie pojemników było realne w określonym terminie i nie preferowało w sposób oczywisty aktualnego Wykonawcy.
Jeśli wpłynie odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu to ile dni roboczych Zamawiający przewiduje na wykonanie obowiązków wskazanych w pkt 8.9. Załącznika nr 1?

Odpowiedź
Dnia 10 grudnia Gmina Lubniewice otrzymała informacje od Regionalnej Izby Obrachunkowej
o zgodności deklaracji pod względem prawnym. Dnia 11 grudnia deklaracje zostaną rozesłane do mieszkańców w celu ich wypełnienia do dnia 20 grudnia będą zbierane deklaracje. Od dnia 23 grudnia przedsiębiorca będzie mógł rozwozić pojemniki według aktualnego wykazu nieruchomości wraz z typami pojemników otrzymanego od Gminy po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jeżeli wpłynie odwołanie to przedsiębiorca będzie miał 3 dni robocze na rozwiezienie pojemników po gminie.

Pytanie nr 2
Zgodnie z pkt. 8.14 Załącznika nr 1 Wykonawca ma obowiązek podstawienia we wskazane miejsce, na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego pojemników (kontenerów) na odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót w gospodarstwie domowym.
Czy odbiór i transport odpadów o kodzie 17 jest przedmiotem zamówienia, gdyż nie są to odpady komunalne, a ponadto nie widnieją one w pkt. 3.2. Załącznika nr 1 określającego przedmiot zamówienia.
Jeżeli odbiór i transport odpadów o kodzie 17 jest przedmiotem zamówienia, to wnosimy o określenie maksymalnej ilości tych odpadów, gdyż jest to niezbędne do sporządzenia kalkulacji ceny oferty przez Wykonawców.

Odpowiedź
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice Rozdział 2 §2 pkt. 7 odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić na własny koszt taki pojemnik u przedsiębiorcy i dostarczyć odpad do CZG-12. Odpady budowlane zbierane są w ramach prywatnego zlecenia dla firmy. Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są odbierane przez mobilny PSZOK i nie są wliczane w przetarg. 

Pytanie nr 3
Czy Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów również z miejsc ich gromadzenia do których nie prowadzą drogi publiczne i wewnętrzne, ale np. dojazd prowadzi tylko przez pola i łąki?

Odpowiedź
Tak, Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów z miejsc gromadzenia, do których dojazd prowadzi przez pola i łąki (takie dojazdy są ujęte w trasie objazdu po Gminie Lubniewice).

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie procedury wyjaśniającej z udziałem Wykonawcy przed nałożeniem kar umownych?

Odpowiedź
Tak, zamawiający przewiduje prowadzenie procedury wyjaśniającej z udziałem Wykonawcy.

Pytanie nr 5
Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 pkt. 3 i 4 Projektu Umowy Zamawiający może odstąpić od umowy
w przypadku:
- niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- w przypadku gdy Wykonawca przez okres 14 dni zaniedbał swoje obowiązki określone umową lub wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów poprzez ich uszczegółowienie, gdyż użyte w nich treści są zbyt ogólnikowe, uprawniające Zamawiającego do dowolnej wykładni ich treści.

Odpowiedź
Gmina Lubniewice nie przewiduje zmiany zapisów umowy.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (4 grudnia 2013, 19:19:01)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (13 grudnia 2013, 10:40:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386