zamówienie na:

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubniewice

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.03.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 maja 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.