Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 8 stycznia 2018  15:00BURMISTRZ LUBNIEWIC
ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej
w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
 
I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym.
Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, dyspozycyjność,
 • wysoka odporność na stres,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej:
 • Tworzenie gminnego programu ochrony środowiska oraz gminnego systemu gospodarki odpadami.
 • Prowadzenie czynności oraz nadzór nad realizacją obowiązków związanych z Gminnym Programem Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice.
 • Prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
 • Zapewnienie objęcia mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
 • Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
 • Ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń z których hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Opiniowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 • Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
 • Nadzór nad składowiskami oraz realizacją zapisów wynikających z Uchwały Rady Miejskiej  w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Lubniewice.
 • Współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.
 • Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 • Nadzór nad rekultywacją  nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu melioracji i gospodarki wodnej.
 • Realizację zagadnień z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz gospodarki łowieckiej.
 • Realizowanie zadań z zakresu ochrony wód i gospodarowania wodami.
 • Realizację zadań z zakresu ochrony roślin, zieleni i zadrzewień.
 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją surowców naturalnych.
 • Dokonywanie, na wniosek przedsiębiorców, w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
- wpisu nowej działalności,
- zmian w dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej,
- informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- wykreślenia wpisanej działalności gospodarczej.
- Udzielanie informacji na pisemne zapytania o prowadzeniu działalności gospodarczej (dane nie objęte CEIDG).
 • Wydawanie poświadczeń o wykreśleniu przedsiębiorców z gminnego rejestru działalności gospodarczej.
 • Pomoc  przy wypełnianiu wniosków CEIDG i ZUS.
 • Wprowadzanie danych z wniosku do programu CEIDG przy sporządzaniu:
- zaświadczeń o wpisie do działalności gospodarczej,
- zaświadczeń o zmianach w ewidencji działalności gospodarczej,
- decyzji o wykreśleniu podmiotów z działalności gospodarczej,
- zaświadczeń o wznowieniu  wykonywania działalności gospodarczej,
- zaświadczeń o zawieszeniu  wykonywania działalności gospodarczej,
- aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji na wniosek przedsiębiorcy.
 • Obsługa portalu sprawozdawczego GUS.
 
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, budynek piętrowy, bez windy,
 • praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar Gminy Lubniewice.
 
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, studia podyplomowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902).
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej”, należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim
w Lubniewicach (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 
VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.


Kwestionariusz - pdf (29kB) pdf

Kwestionariusz - word (30kB) word


Wytworzył: Lidia Jagiełło (14 grudnia 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2017, 14:43:35)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (15 grudnia 2017, 07:43:44)
Zmieniono: Kwestionariusz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij