Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (1)

uzasadnienie wyboru: W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, komisja rekrutacyjna oceniła, iż kandydatka nie spełnia w sposób optymalny oczekiwań stawianych przez pracodawcę, a co za tym idzie, jej zatrudnienie nie gwarantuje sprawnego realizowania obowiązków wynikających z wakującego stanowiska pracy.


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (23 listopada 2018)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (23 listopada 2018, 13:32:45)stanowisko:

Stanowisko do spraw płac i wymiaru podatków

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 7 listopada 2018  15:00I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ordynacja podatkowa, Statut Gminy Lubniewice.
Wymagania dodatkowe:
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • dyspozycyjność,wysoka odporność na stres,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. płac i wymiaru podatków:
1. W zakresie  płac:
 • obsługa i prowadzenie dokumentacji programu PŁACE+,
 • wydawanie zaświadczeń  o zarobkach,
 • prowadzenie rozliczeń delegacji, ryczałtów za używanie samochodu służbowego do celów służbowych,
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych i dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych,
 • sporządzanie przelewów do ZUS, US,
 • sporządzanie informacji PIT-11, PIT-8C oraz innych informacji w zakresie dokonanych wypłat  lub  zastosowanych ulg i umorzeń od  należności cywilnoprawnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego,
 • prowadzenie ubezpieczeń grupowych pracowników Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
2. W zakresie  wymiaru podatków i opłat:
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, łącznych zobowiązań pieniężnych oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych,
 • naliczanie udziału w podatku rolnym do Lubuskiej Izby Rolniczej,
 • pomoc publiczna dla przedsiębiorców  i rolników w zakresie podatków,
 • wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej,
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej,
 • przygotowanie decyzji wymiarowych oraz zmieniających na podatek rolny leśny i od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego dla podatników,
 • przyjmowanie i weryfikacja rocznych deklaracji podatkowych osób prawnych oraz wprowadzanie ich zmian,
 • przygotowanie projektów uchwał na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
 • przygotowanie planu  dochodów budżetu na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
 • przygotowanie decyzji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wniosków o udzielenie dotacji dla gminy, rozliczeń i sprawozdań,
 • prowadzenie postępowań podatkowych, sporządzanie zawiadomień, postanowień decyzji w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia podatków,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • sporządzanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • przygotowanie uchwał oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
3. Inne:
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, budynek piętrowy, bez windy.
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) – wg załączonego wzoru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania wstępne lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie ze złożonym Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.”
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. płac i wymiaru podatków”, należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 
VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.
 
Kwestionariusz osobowy (202kB) pdf

Oświadczenie do celów rekrutacji (196kB) pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (219kB) pdf

Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (26 października 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 października 2018, 14:19:20)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (23 listopada 2018, 13:32:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij