Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018
Ogłoszenia o naborze aktualne (2)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)

uzasadnienie wyboru: Na ogłoszenie o naborze odpowiedziała jedna osoba. Przedstawione dokumenty wykazują, żę nie spełnia ona wszystkich niezbędnych wymagań na określonym stanowisku pracy. Nie jest więc możliwe w stosunku do tej osoby dalsze postępowanie rekrutacyjne i zatrudnienie jej na powyższym stanowisku.


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (19 kwietnia 2018)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (19 kwietnia 2018, 07:56:24)stanowisko:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Inspektor ds. oświaty, zdrowia i pozwoleń na sprzedaż alkoholu

miejsce pracy: Urząd Miejski w LUbniewicach
termin składania dokumentów: 17 kwietnia 2018  14:30I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie:
- dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra
lub
- dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji
lub
- dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
 • co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie danych osobowych, Statutu Gminy Lubniewice, Regulaminu Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka odporność na stres,
 • umiejętność działania pod presją czasu,obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. W zakresie kompetencji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności:
 • rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzonych w księgach stanu cywilnego,
 • sporządzanie protokołów: zgłoszenia urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa poza lokalem USC,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu USC,
 • wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
 • przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
 • prowadzenie comiesięcznej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • czynności związane z występowaniem o nadanie, zmianę numeru PESEL, wprowadzanie danych do rejestru PESEL, aktualizacja danych w rejestrze PESEL na podstawie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
2. W zakresie kompetencji Inspektora ds. oświaty, zdrowia i pozwoleń na sprzedaż alkoholu w szczególności:
 • przyjmowanie wniosków  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • monitorowanie poziomu wykorzystania obowiązującego w gminie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań,
 • ustalanie sieci przedszkoli i sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów,
 • uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej,
 • prowadzenie spraw w zakresie refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
 • prowadzenie spraw w zakresie zwrotu kosztów dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników,
 • znajomość wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony zdrowia,
 • prowadzenie analiz i ocena potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,
 • organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • archiwizacja  dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, budynek piętrowy, bez windy.
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902).”
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”, należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 17 kwietnia  2018 r. do godziny 14.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 
VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.
Kwestionariusz osobowy - pdf (65kB) pdf

Kwestionariusz osobowy - word (30kB) word

--------------------------------------

Informacja o wyniku naboru (316kB) pdf

Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (5 kwietnia 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 kwietnia 2018, 14:21:53)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 kwietnia 2018, 07:56:24)
Zmieniono: Informacja o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij