Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Beata Mika, Lubniewice 
uzasadnienie wyboru: W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Beata Mika posiada wieloletnie doświadczenie pracy w administracji rządowej. Kandydatka przejawia dużą motywację i determinację do nauki nowych zagadnień. Komisja rekrutacyjna zarekomendowała Panią Beatę Mika do zatrudnienia.


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (18 kwietnia 2019)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (18 kwietnia 2019, 14:44:11)stanowisko:

Stanowisko ds. obrony cywilnej

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 8 kwietnia 2019  15:30BURMISTRZ LUBNIEWIC
ogłasza nabór na stanowisko ds. obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach
 
I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki - administracja publiczna lub zarządzanie kryzysowe,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o funduszu sołeckim, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Wymagania dodatkowe:
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
 • dyspozycyjność,wysoka odporność na stres,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • prawo jazdy kategorii B.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. obrony cywilnej, m.in.:
 • Coroczne opracowywanie wytycznych z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego wraz z kalendarzowym planem  działania  w dziedzinie obronności.
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz realizacja zadań wynikających z tego planu.
 • Opracowywanie i aktualizowanie planów z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego (Stały Dyżur Burmistrza, Akcja Kurierska, plany ewakuacji, plany szkolenia) oraz realizacja zawartych w tym planie zadań w sytuacjach kryzysowych.
 • Organizacja łączności alarmowej.
 • Opracowanie i aktualizowanie Planu Obrony Cywilnej na szczeblu gminy oraz prowadzenie magazynu sprzętu OC i gospodarowanie tym sprzętem.
 • Tworzenie i aktualizacja baz danych: OC, ARCUS i HNS.
 • Realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych.
 • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz współpraca z organami wojskowymi, Wojewodą i Starostą w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
 • Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Reklamowanie osób do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny.
 • Współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lubniewicach, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem mieszkańców i osób czasowo przebywających na terenie gminy.
 • Przygotowanie i zabezpieczenie sezonu turystycznego, w tym zwłaszcza przedsezonowa analiza terenu, przygotowanie kąpieliska i nadzór nad jego funkcjonowaniem.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, zawierana jest na okres do sześciu miesięcy,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, budynek piętrowy, bez windy,
 • praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar Gminy Lubniewice.
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) – wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie ze złożonym Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.”
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obrony cywilnej” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godziny 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 
VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - pdf (40kB) pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - word (34kB) word

Oświadczenie kandydata - pdf (35kB) pdf

Oświadczenie kandydata - word (16kB) word

Kwestionariusz osobowy - pdf (31kB) pdf

Kwestionariusz osobowy - word (31kB) word

Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 marca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 marca 2019, 11:37:55)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (18 kwietnia 2019, 14:44:11)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 139

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij